Fiszki
1
8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
16 miesięcy

Scroll down for English

Kapitalizm

“Najlepszy znany system pomnażania bogactwa materialnego”

Kapitalizm jest hybrydowym systemem ekonomicznym i politycznym, opartym na trzech aksjomatach:

 • Cena definiuje wartość.
 • Własność uprawnia do wartości.
 • Rynek redystrybuuje własność.

Na dłuższą metę z tych aksjomatów możemy wyprowadzić cele kapitalizmu:

 • Przekształcić wszystko we własność.
 • Nadać każdej własności cenę, aby stała się bogactwem.
 • Poprzez rynek i system dziedziczenia skoncentrować bogactwo w największym możliwym stopniu.

Capitalism

“The best known system to increase material wealth”

Capitalism is a hybrid economic and political system, based on three axioms:

 • Price defines value.
 • Ownership entitles to value.
 • Market redistributes ownership.

On a long term, from these axioms we can derive goals of capitalism:

 • Convert everything into property.
 • Put a price tag on every property to make it wealth.
 • Through market and inheritance system, concentrate wealth to the greatest extent possible.
8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Kompromis

Wspólnie wynegocjowane rozwiązanie, z którego wszystkie zainteresowane strony są w miarę jednakowo niezadowolone.

Trade-off

A jointly negotiated solution with which all parties involved are fairly equally dissatisfied.

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Foliowanie*

Taktyka manipulacji, pozwalająca wykluczyć pewne tematy i opinie z akceptowalnego dyskursu i zakwalifikować je jako foliarstwo. Polega na kolportowaniu tychże opinii wraz z oczywiście bzdurną argumentacją, a następnie generowaniu widowiskowej dyskusji dookoła falsyfikowania tejże argumentacji, do momentu, gdy każdy, kto poruszy zakazany temat bez rytualnego odcięcia się od niego, traktowany jest jako niegodny wysłuchania.

Fikcyjny przykład: kampania walki przeciwko stosowaniu glifosatu, oparta na argumentach, że jest on składnikiem broni binarnej, która ma z konsumentów uczynić posłuszne rządowi zombie. Po roku kampanii każdy, kto zacznie mówić o szkodliwości glifosatu, jest — niezależnie od argumentacji — automatycznie kwalifikowany jako foliarz, szur i oszołom.


* neologizm mój

Foil wrapping*

A manipulation technique used to exclude certain topics and opinions from acceptable discourse and categorize them as “tinfoil hat theories”. It involves spreading such opinions along with obviously nonsensical argumentation, and then generating spectacular discussion around debunking of that argumentation, to the point where anyone who brings up a forbidden topic without ritually disassociating themselves from it is treated as unworthy of being heard.

A fictional example: the campaign to fight against the use of glyphosate, based on arguments that it is an ingredient in a binary weapon designed to turn consumers into government-obedient zombies. After a year of campaigning, anyone who starts talking about the harms of glyphosate is - regardless of the argument - automatically classified as a tinfoil, a fool, or a fraud.


* author’s neologism

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Ideologia (zwł. polityczna)

Uporządkowany zespół poglądów, określających:

 • Pożądany stan relacji i dynamiki w społeczeństwie.
 • Drogę i metody dojścia do tego stanu.

Ideologia nie musi być skodyfikowana. Można ją wydedukować z działań i deklaracji jednostki lub grupy. Bazuje na światopoglądzie (por.)

Ideology (especially political one)

An ordered set of views that define:

 • The desired state of relationships and dynamics in society.
 • The path and methods to reach that state.

Ideology need not be codified. It can be deduced from the actions and declarations of an individual or group.

It is based on a worldview (cf.)

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
1
edit-2
7 miesięcy

Scroll down for English

Przedsiębiorca a kapitalista

Te dwa pojęcia nie są tożsame. Przedsiębiorca, prowadzący samodzielnie własną lub cudzą firmę, jest najczęściej aspirującym kapitalistą.

Kapitalistą staje się ten, kto:

 • ma dochody w większości typu “pasywnego”, uzyskiwane z tytułu własności środków produkcji, w tym pieniądza.
 • zajmuje się głównie powiększaniem tegoż dochodu pasywnego, a nie prowadzeniem działalności w sferze gospodarki realnej.

Większość przedsiębiorców nigdy nie zostaje kapitalistami, a wielu (dziedzicznych) kapitalistów nigdy nie było przedsiębiorcami.

Entrepreneur versus capitalist

The two concepts are not the same.

An entrepreneur, running his own or someone else’s business independently, is most often an aspiring capitalist.

A capitalist becomes one who:

 • has income of a mostly “passive” type, derived from ownership of the means of production, including money.
 • is mainly concerned with increasing this passive income, and not with operating in the real economy.

Most entrepreneurs never become capitalists, and many (hereditary) capitalists have never been entrepreneurs.

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Społeczeństwo unitarne

W społeczeństwie unitarnym (homogenicznym) zawsze istnieje teoretyczny model “normalnego obywatela”, obdarzonego domyślnymi przywilejami, a reszta to “mniejszości”, którym ewentualnie przysługuje “tolerancja”. Powoduje to ciągłe dążenie do pozycji “normalsa” oraz konkurencję między “mniejszościami” o zawsze zbyt skąpe benefity z “tolerancji”. I oczywiście ci “normalni” żyją w ciągłym lęku utraty swojej uprzywilejowanej pozycji na rzecz tej czy innej “hordy”, “zarazy”, czy “ideologii”.

Ten model jest do całkowitej wymiany na społeczeństwo heterogeniczne, gdzie nikt nie będzie miał przywileju z racji przynależności do jakiejkolwiek grupy – i nikt nie będzie potrzebować tolerancji, aby się czuć bezpiecznie i na równi z innymi.

Unitarian society

In a unitarian (homogeneous) society, there is always a theoretical model of the “normal citizen,” endowed with default privileges, and the rest are “minorities” who are possibly entitled to “tolerance.” This results in a constant striving for the position of “normals” and competition among the “minorities” for the always too scarce benefits of “tolerance”. And of course these “normals” live in constant fear of losing their privileged position to one or another “horde”, “pestilence”, or “ideology”. This model is up for total replacement with a heterogeneous society where no one will have privilege by virtue of belonging to any group – and no one will need tolerance to feel safe and on an equal footing.

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Własność

Bezwarunkowe prawo odmówienia innym dostępu do danego dobra. Odróżnia się od posiadania, które jest możnością odmówienia dostępu – i, jak mówią, stanowi „99% własności”.

Ownership

The unconditional right to deny others access to a good. Distinguished from possession, which is the ability to deny access - and, as they say, constitutes “99% of ownership.”

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Wojna

Masowe morderstwo z premedytacją, dokonywane dla zysku przez jedną lub więcej zorganizowanych grup przestępczych.

War

Premeditated mass murder, committed for profit by one or more organized crime groups.

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
1
edit-2
7 miesięcy

Scroll down for English

Wszechkryzys

Zespół kryzysów lub załamań, napędzających się wzajemnie bezpośrednio (pożary lasów zwiększają emisje CO2 i niszczą bioróżnorodność) oraz pośrednio (wybór politycznych i gospodarczych metod zarządzania pandemią powoduje zmiany w społecznej percepcji nauki, praworządności i poziomie brutalności życia społecznego) Wszechkryzys przenosi się poprzez powiązania globalnej gospodarki i polityki, z prędkością i intensywnością przekraczającą zdolność reakcji instytucjonalnej i społecznej. Skutkiem wszechkryzysu jest stopniowa („schodkowa”) degradacja infrastruktury cywilizacyjnej i otoczenia przyrodniczego we wszystkich aspektach. Możliwa jest zapaść do poziomu uniemożliwiającego przetrwanie większości organizmów złożonych i całkowity reset biosfery.

The All-Crisis

A set of crises or breakdowns, driving each other directly (forest fires increase CO2 emissions and destroy biodiversity) and indirectly (the choice of political and economic methods to manage a pandemic causes changes in public perception of science, the rule of law, and the level of brutality of social life)

The all-crisis spreads through the interconnectedness of the global economy and politics, with a speed and intensity that exceeds the capacity of institutional and social response. The result of the all-crisis is a gradual (“downstairs”) degradation of the infrastructure of civilization and the natural environment in all aspects. Collapse to a level that prevents the survival of most complex organisms and a complete reset of the biosphere is possible.

8Petros he/him
mod
creator
link
fedilink
17 miesięcy

Scroll down for English

Konfederacja a federacja

Różnica między federacją a konfederacją jest dość zasadnicza. W federacji zachodzi permanentna delegacja niektórych uprawnień od sfederowanych podmiotów do stałych organów federacji. Oznacza to, że podmiot, na czas uczestnictwa w federacji zrzeka się – w ustalonym zakresie – swojej suwerenności. W tym zakresie zwierzchnictwo należy do organów federalnych, a podmioty sfederowane są wobec nich odpowiedzialne. W konfederacji natomiast delegacja uprawnień ma charakter wykonawczy, zwierzchnictwo pozostaje przy podmiotach skonfederowanych, a organa konfederacji są wobec nich odpowiedzialne. Obecnie najbardziej powszechnie znaną federacją są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a konfederacją – Organizacja Narodów Zjednoczonych

Confederation versus federation

The difference between a federation and a confederation is quite fundamental. In a federation, there is a permanent delegation of certain powers from the federated entities to the permanent organs of the federation. This means that the entity, for the duration of its participation in the federation, relinquishes its sovereignty to a predefined extent. To this extent, sovereignty is vested in the federal bodies, and the federated entities are responsible to them. In a confederation, on the other hand, the delegation of powers is technical in nature, sovereignty remains with the confederated entities, and the organs of the confederation are responsible to them. Currently, the most commonly known federation is the United States of America, and the most commonly known confederation is the United Nations Organisation.

Petroskowo. Rozkminy niepasujące.
!petroskowo

  Rozkminy wszystkich ośmiu Petrosków, defaultowo nie pasujące do formatu. Wyjątki będą krosspostowane.

  **Ponadto (transplantowane z !mindfuck): ** Rozważania na tematy borderline w sensie moralno-politycznym. W przerwach, dla rozluźnienia, mindfuck wszelaki. Zostaliście ostrzeżeni.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 12 users / 6 months
  • 12 subscribers
  • 69 Posts
  • 86 Comments
  • Modlog