OPZZ informuje o spotkaniu na szczeblu europejskim, gdzie wspólnie z ukraińskimi organizacjami związkowymi podejmowane były kolejne kroki na rzecz włączenia dialogu społecznego i poprawy sytuacji pracowników jako elementów unijnego procesu członkowskiego Ukrainy. Była to też okazja, żeby podkreślić negatywny wpływ wojennego ustawodawstwa na swobodę działania związków zawodowych i niepokojące kierunki dalszego jego rozwoju obierane przez rząd.

8 listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła raport o stanie przygotowań do wejścia do UE. EKZZ wystosowała pismo do władz UE i Ukrainy z prośbą o podjęcie działań następczych, podkreślając potrzebę zwołania szczytu partnerów społecznych wysokiego szczebla przed kolejnym szczytem UE-Ukraina oraz znaczenie wzmocnienia dialogu społecznego i wspierania związków zawodowych i partnerów społecznych.

Dzięki presji wywieranej przez EKZZ raport zawiera kilka jasnych zaleceń dotyczących między innymi dialogu społecznego. Raport stwierdza między innymi, że: “Ukraina pozostaje na wczesnym etapie przygotowań w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia. […] Ukraina powinna w szczególności: […] zapewnić sprzyjające środowisko dla dwustronnego i trójstronnego dialogu społecznego oraz wzmocnić potencjał partnerów społecznych; […]”.