For English, please scroll down. версия на русском языке ниже

Niedziela 17.10 14.00-16.00, Warszawa Start Rondo de Gaulle’a

To moment krytyczny!

Od prawie dwóch miesięcy polskie władze podejmują działania, przez które życie straciło co najmniej 6 osób szukających schronienia w Polsce i Europie. Życie kolejnych kilkuset osób, które próbują wydostać się z przygranicznych lasów, jest zagrożone. Są wśród nich małe dzieci. To uchodźcy i uchodźczynie z Iraku, Afganistanu, Syrii, Turcji i innych krajów, w których grożą im wojna, prześladowania i przemoc.

Wbrew prawu, międzynarodowym zasadom pomocy humanitarnej i podstawowym ludzkim odruchom, polskie służby mundurowe nie dopuszczają tych osób do procedury azylowej, nie udzielają pomocy medycznej i dokonują nielegalnych wywózek uchodźców na polsko-białoruską granicę. Tzw. pushbacki podejmowane są bez wyjątku: wobec dorosłych i dzieci, wobec spragnionych, głodnych, wychłodzonych i chorych. Te okrutne działania władz przyczyniły się do śmierci sześciu osób, m.in. 16-letniego chłopaka z Iraku. Pięcioro kilkuletnich dzieci razem z rodzinami wywieziono z placówki Straży Granicznej w Michałowie gdzieś do lasu. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nie wiadomo, czy żyją.

Niestety, działania polskiego rządu uniemożliwiają przemarzniętym i chorym osobom skorzystanie z niezbędnej pomocy medycznej, mimo że lekarki i medycy od początku deklarują chęć nieodpłatnej pomocy uchodźcom i uchodźczyniom na granicy. Wprowadzony głosami PiS i jego sojuszników stan wyjątkowy blokuje nam dostęp do jakichkolwiek informacji o działaniach władz, a zwłaszcza do informacji o losie osób wypchniętych z Polski i przebywających w przygranicznych lasach. Nie wiemy, ile osób potrzebuje pomocy, ile osób zmarło podczas wielokrotnych prób dotarcia do Polski – o ile więcej, niż wynika to z informacji przekazanych w oficjalnych komunikatach…?

Życie i zdrowie tych osób to nasza odpowiedzialność. Wyraźmy swój sprzeciw! Bądźmy głosem tych, którym rządzący odmawiają głosu i schronienia, a których życie jest bezpośrednio zagrożone tu i teraz. Żądamy natychmiastowego zakończenia nielegalnych wywózek i przerwania błędnego koła pushbacków. Nie ma naszej zgody na tortury w Polsce!

Nie damy sobie wmówić, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje! Organizujemy się, ponieważ jako społeczność wiemy bardzo dobrze, jak ważna jest solidarność. Nigdy nie będziesz szła sama – REAKTYWACJA! Podczas gdy organizacje i grupy na co dzień wspierające uchodźców i uchodźczynie mają ręce pełne roboty, my stajemy obok nich i robimy to, co po prostu należy: nagłaśniamy przemoc i żądamy szacunku dla każdego człowieka. Nie ma wśród nas lepszych i gorszych – są tylko ludzie. Niektórzy z nich tracą właśnie życie w ciemnych i zimnych przygranicznych lasach – kilkaset, a czasem zaledwie kilka kilometrów od naszych domów. Widzimy się na demo – przyjdź 17 października (niedziela) o godz. 14.00 pod Palmę.

Program i trasę przemarszu podamy w późniejszym terminie. Joanna Rajkowska zaprosi uczestników i uczestniczki Marszu do udziału we wspólnym działaniu, będącym wyrazem naszej rozpaczy.

Haftowany ręcznie transparent, w języku polskim i arabskim “Wasza godność?” przygotuje Kolektyw Złote Rączki, którego członkiniami są: Monika Drożyńska, Małgorzata Grygierczyk, Ewa Rodzinka oraz Małgorzata Samborska. Kolektyw Złote Rączki jest nieformalną grupa aktywistek zajmującą się haftowaniem transparentów ramach akcji “Haft Okupacyjny”.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • Fundusz Feministyczny
 • Miłość Nie Wyklucza
 • Porozumienie Kobiet 8 Marca

ПРЕКРАТИТЕ ПЫТКИ НА ГРАНИЦЕ! Это критический момент! Польские власти уже почти два месяца принимают меры, из-за которых погибли по меньшей мере 6 человек, ищущих убежища в Польше и Европе. Жизни еще нескольких сотен человек, пытающихся выбраться из приграничных лесов, находятся под угрозой. Среди них есть маленькие дети. Это беженцы и беженки из Ирака, Афганистана, Сирии, Турции и других стран, где их ждет война, преследование и насилие. Вопреки законам и международным принципам гуманитарной помощи, а также базовым человеческим ценностям, польские спецслужбы не допускают этих лиц к процедуре предоставления убежища, не оказывают медицинскую помощь и осуществляют незаконный вывоз беженцев на польско-белорусскую границу. Так называемый pushback (выталкивание) применяется без исключения ко взрослым и детям, к истощенным, голодным, охлажденным и больным людям. Действия польского правительства не позволяют замерзшим и больным людям получить необходимую медицинскую помощь, хотя медики с самого начала заявляют о желании безвозмездной помощи беженцам и беженкам на границе. Введенное при поддержке партии “PiS” и его союзников чрезвычайное положение блокирует нам доступ к любой информации о действиях властей, а особенно к информации о судьбе людей, вытесненных из Польши и находящихся в приграничных лесах. Жизнь и здоровье этих людей - наша ответственность. Давайте покажем свое несогласие! Давайте будем голосом тех, кому правительство отказывает в голосе и в убежище, и чья жизнь находится под прямой угрозой здесь и сейчас. Мы требуем немедленного прекращения незаконных вывозов и прекращения замкнутого круга, связанного с выталкиванием беженцев и беженок с территории Польши. Мы не согласны с пытками в Польше. Увидимся на демонстрации — встречаемся 17 октября (воскресенье) в 14.00 под Пальмой (площадь Шарля де Голля в Варшаве).

STOP TORTURE AT THE BORDER! This is a critical moment! For almost two months now, the Polish authorities have been taking actions that have cost the lives of at least 6 people seeking shelter in Poland and Europe. The lives of hundreds more who are trying to escape from the border forests are in peril. Among them are small children and babies. They are refugees from Iraq, Afghanistan, Syria, Turkey and other countries where they are threatened by war, persecution and violence. In disregard of the international law, the humanitarian principles and basic human morals, Polish forces deny these people access to the asylum procedure, they refuse to provide medical assistance and push them back to the Polish-Belarusian border. The pushbacks are undertaken without exception: against adults and children, the thirsty, the hungry, the hypothermic and the sick. The measures taken by the Polish government are preventing people who are freezing cold and starving from receiving the essential medical assistance. It happens despite the fact that there are dozens of medics who are ready to help refugees at the border, free of charge and now. The state of emergency officially introduced by the Law and Justice and its right-wing allies blocks citizens’ access to public information about what is going on at the Polish border. We do not know what happened to people who were pushed out of Poland and forced to stay in the border forests. The life and health of these refugees is in danger and it is our responsibility to react. Let’s show our objections, our anger, and our dissent! Let’s be the voice of those who are denied to speak up! Let’s resist! We demand an immediate end to illegal push-backs! Stop torture at the Polish border! Let’s protest together! Our march is on October 17 (Sunday), starts at 2pm in front of the Palm (de Gaulle roundabout in Warsaw)

radar wydarzeń
!radar

  miejsce, żeby wrzucać informacje o wydarzeniach.

  a najlepiej jakby były to linki nie do fejsa, tylko na radar, czyli wolnościowy serwis z wydarzeniami - https://radar.squat.net/pl

  • 0 users online
  • 3 users / day
  • 3 users / week
  • 3 users / month
  • 26 users / 6 months
  • 109 subscribers
  • 150 Posts
  • 74 Comments
  • Modlog