radar wydarzeń
!radar
help-circle
rss
Już dziś o 18. Warszawa - ul. Jasna 10


cross-postowane z: https://szmer.info/post/321004 > Przyjaciele, towarzysze- w tę niedzielę podczas akcji Białorusinów w Warszawie będziemy wspominać naszych towarzyszy, którzy zginęli 19 kwietnia pod Bachmutem, walcząc z imperializmem. Zapraszamy do uczczenia ich pamięci razem z nami! > 14 maja, godz. 14.00, Pomnik Kopernika w Warszawie

Stwórzmy razem listę ciekawych festiwali w Polsce, bo brakuje takiego spisu w jednym miejscu, a latem dzieje się coś co tydzień! 12-13 maja Warszawa, 9. Urodziny ADA Puławska 2-3-4 czerwca Wrocław, IV urodziny Hulajpola 8-9-10-11 czerwca Warszawa, Kongresono VI Kongres Anarchistyczny 16-17-18 czerwca Wolimierz, Izero Hardcore Fest 24-25 czerwca Cieszyn, Święto Herbaty 24-25 czerwca Poznań, Freedom Fighters #15 1-2-3 września Wojcieszów, Outside Fest XI 2-3 września Wrocław, Autonomous Bookfair Wrocław 9-10 września Warszawa, Warsaw Independent Bookfair
7
Festiwale w Polsce

Pikieta ZSP w czwartek o godz. 17:00 na ul. Kowalskiego 1 w Warszawie (koło stacji Metro Kondratowicza). Pikietujemy pod siedzibą podwykonawcy firmy Malbud, firmy Aleksander Kulej Firma Budowlano Handlowa, która była odpowiedzialna za roboty budowlane i odmawia zapłaty odszkodowania pracownikowi zatrudnionemu na czarno. Będziemy tam razem z Gevem, który pracował bez umowy jako pracownik budowlany i doznał bardzo poważnego urazu w wyniku wypadku przy pracy, podczas której nie był ubezpieczony. Pracodawca zataił wypadek i zamiast wezwać na miejsce karetkę, zostawił poszkodowanego na ławce pod szpitalem. Wyzyskiwany pracownik nie dostał należnego mu odszkodowania za okres niezdolności do pracy i za rehabilitację. Domagamy się uczciwego potraktowania pracowników pracujących u podwykonawców firmy Malbud!

Chodźmy na spacer po Pradze śladami wyzysku ze Związkiem Syndykalistów Polskich! Początek spaceru - 12:00 róg ul. Targowej i Kijowskiej. Następnie o 14:00 grillowanie wegańskiego jedzenia i ajentów z Żabek na nadwiślańskiej plaży od strony ul. Ratuszowej, przy klubie La Playa. *Przepraszam najmocniej za linka do korpomediów

hej, jutro w warszawskim klubie Karma (Al. 3 Maja 15, pod Poniatem) całodzienna (i całonocna) impreza charytatywna, z której cały dochód idzie na białoruskich ochotników walczących na ukraińskim froncie. część dzienna = targi sztuki i exclusive lumpeks, część nocna = aż 12(!) osób DJskich. post na IG: https://www.instagram.com/p/CrLIGoIIonZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= zapowiedź imprezy w Radiu Kapitał :) https://radiokapital.pl/shows/cos-sie-dzieje111/karma-vol-14-la-solidarite/

![](https://szmer.info/pictrs/image/f7adb6f9-388f-452a-87ed-2876910e8bf7.png) PL / ENG / KR / TR *** HER TIŞT JI BO AZADIYE! Wszystko dla wolności! - piknik solidarnościowy przed wyborami w Turcji Niedziela, 30 kwietnia 14:00 - 19:00 Warszawa, Pole Mokotowskie Przemówienie: Sibel Yiğitalp Sibel Yiğitalp jest polityczką kurdyjskiego pochodzenia i byłą członkinią Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji z ramienia Ludowej Partii Demokratycznej (HDP, obecnie Partia Zielonej Lewicy). Występią: Pervin Kaplan Jiyan Arjin Arad Emamgholi Dla dzieci: akcja „Latawce zamiast dronów” (opis poniżej) *** Dlaczego piknik solidarnościowy? *** 14 maja 2023 będzie bardzo ważnym dniem dla całej Turcji. To dzień wyborów parlamentarnych i prezydenckich, od których zależy czy Erdogan utrzyma swoją władzę. W Polsce, ambasada Turcji ogłosiła, że wybory przeprowadzone zostaną od 3 do 7 maja. W związku z tym zapraszamy was serdecznie na piknik, który jest wyrazem solidarności z turecką opozycją i społecznością kurdyjską. Naszym celem jest zjednoczenie sił i wyrażenie poparcia dla społeczeństwa walczącego o wolność i przeciwko totalitaryzmowi. Wierzymy, że poprzez wspólne działania możemy wywierać pozytywny wpływ na sytuację w Turcji i budować solidarność ponad granicami. Chcemy wyrazić nasze wsparcie dla tych, którzy walczą o wolność i prawa człowieka, a także opowiedzieć się przeciwko przemocy i represjom, których to zwykle doświadczają ze strony państwa. Piknik solidarnościowy będzie wspaniałą okazją do spotkania się, porozmawiania o wyzwaniach, jakie stoją przed Turcją i społecznością kurdyjską oraz zaprezentowania naszych działań na rzecz wspierania demokracji bezpośredniej i wolności. Chcemy, aby ten dzień wypełniony był pozytywną energią, nadzieją, tańcem, braterstwem i siostrzeństwem. Turcja jest obecnie reżimem, w którym władza nie przestrzega podstawowych praw człowieka. Władze wprowadziły wiele ograniczeń, które dotykają nie tylko opozycję polityczną, ale również dziennikarzy, działaczki społeczne oraz mniejszości, w tym społeczność kurdyjską. Tysiące aktywistow i aktywistek prokurdyjskiej partii HDP, włączając w to jej liderów i liderki, jak Selahattin Demirtaş i Figen Yüksekdağ, pozostają w więzieniach pod sfingowanym zarzutami o prowadzenie propagandy terrorystycznej. Zarzut ten stawiany jest przez kontrolowaną przez reżim prokuraturę nie tylko politycznym aktywistom i aktywistkom, ale również osobom niezaangażowanym, które np. w mediach społecznościowych ośmielą się stawiać zarzuty rządzącym. Sama partia HDP, trzecia największa siła w tureckim parlamencie, stanęła w obliczu delegalizacji. Wszystko to ma posłużyć Erdoganowi w utrzymaniu się u władzy. Istnieje uzasadniona obawa, że dyktator może posunąć się do sfałszowania wyborów. Walka przeciwko dyktaturze w Turcji jest walką o demokrację bezpośrednią, wolność i prawa człowieka, które są fundamentami naszych społeczeństw. Poprzez wsparcie dla ruchów opozycyjnych i organizacji społecznych, chcemy wyrażać solidarność z mieszkańcami i mieszkankami, dążącymi do zmiany sytuacji politycznej i społecznej w innym kraju. Międzynarodowa solidarność to także wsparcie dla ruchów walczących o godne warunki pracy, sprawiedliwość społeczną i równość. W przeddzień wyborów spotkajmy się w Warszawie na Polach Mokotowskich. Kurdowie i Kurdyjki w nadchodzących wyborach krzyczą: Her Tişt Ji Bo Azadiye! Wykrzyknijmy to razem z nimi: wszystko dla wolności! Zapraszają: Warszawa Dla Rożawy Kurdystan.info Yeşil Sol Parti Polonya *** Dla dzieci: Latawce zamiast dronów *** Gdziekolwiek byśmy nie byli, latawiec na błękitnym niebie jest pięknym, przejmującym obrazem. Jednak życie ludzi, którzy trzymają w swoich dłoniach sznurek może być bardzo różne. W Afganistanie, dzieci boją się czystego nieba, ponieważ to idealna pogoda nie tylko na puszczanie latawców, ale również dla dronów. Akcja "Latawce zamiast dronów" jest organizowana dla dzieci na całym świecie żyjących w tym strachu. Akcja jest kreatywnym projektem dla młodych ludzi i została zainspirowana przez prawdziwą historię, która miała miejsce w trakcie niekończącej się wojny w Afganistanie. Wojny prowadzone przy użyciu dronów są bardziej niż kontrowersyjne. Najczęściej to wyrok wykonany bez procesu, na cywilach w trakcie niekończącej się wojny. Nikt nie sprawdza czy aby na pewno ostrzeliwane miejsce jest tym, w którym powinni znajdować się "terroryści". Chcemy w ten sposób wyrazić nasz sprzeciw wobec użycia przez armie świata nowoczesnych, ale nieprecyzyjnych narzędzi, które są przyczyną śmierci setek cywili, w tym dzieci. Obecnie są stosowane na wojnach w Jemenie, Iraku, Syrii, Afganistanie i wielu innych. Dzieci na całym świecie powinny czuć się bezpieczne i pod błękitnym niebem robić to co lubią najbardziej - bawić się, w tym puszczać latawce. Zamiast tego może czekać ich śmierć. Latawce dla pokoju! Latawce zamiast dronów! Latawce przeciw przemocy! MAKE KITES NOT WAR *** ENG: HER TIŞT JI BO AZADIYE! Everything for freedom! Solidarity picnic ahead of Turkish elections Sunday, April 30 14:00 – 19:00 Warsaw, Pole Mokotowskie Speech: Sibel Yiğitalp Sibel Yiğitalp is a politician of Kurdish descent and a former member of the Grand National Assembly of Turkey for the People's Democratic Party (HDP, now the Green Left Party). Performing: Pervin Kaplan Jiyan Arjin Arad Emamgholi For children: action "Kites not drones" (description below) *** Why the solidarity picnic? *** May 14, 2023 will be a very important day for all of Turkey. This is the day of parliamentary and presidential elections, which will determine whether Erdogan will maintain his power. In Poland, the Turkish embassy has announced that the elections will be held from May 3 to 7. Accordingly, you are warmly invited to a picnic in solidarity with the Turkish opposition and the Kurdish community. Our goal is to unite efforts and express support for a society fighting for freedom and against totalitarianism. We believe that through collective action we can make a positive impact on the situation in Turkey and build solidarity across borders. We want to express our support for those who are fighting for freedom and human rights, and to speak out against the violence and repression they usually face from the state. The solidarity picnic will be a great opportunity to come together, talk about the challenges facing Turkey and the Kurdish community, and showcase our work in support of direct democracy and freedom. We want this day to be filled with positive energy, hope, dancing, brotherhood and sisterhood. Turkey is currently a regime where the authorities do not respect the basic human rights. The authorities have imposed many restrictions that affect not only the political opposition, but also journalists, social activists and minorities, including the Kurdish community. Thousands of activists of the pro-Kurdish HDP party, including its leaders such as Selahattin Demirtaş and Figen Yüksekdağ, remain in prison on trumped-up charges of conducting terrorist propaganda. This charge is brought by the regime-controlled prosecutor's office not only against political activists, but also against non-aligned individuals who, for example, dare to make accusations against those in power on social media. The HDP party itself, the third-largest political force in the Turkish parliament, has faced banning. All of this is intended to serve Erdogan's purpose in staying in power. There is a legitimate fear that the dictator may go so far as to falsify elections. The fight against dictatorship in Turkey is a fight for direct democracy, freedom and human rights, which are the foundations of our societies. By supporting opposition movements and social movements, we can express solidarity with the people striving to change the political and social situation in the other country. International solidarity is also support for movements fighting for decent working conditions, social justice and equality. On the eve of the elections, let's meet in Warsaw at Pole Mokotowskie. Kurds in the upcoming elections shout: Her Tişt Ji Bo Azadiye! Let's shout it with them: everything for freedom! Invite: Warszawa Dla Rożawy Kurdystan.info Yeşil Sol Parti Polonya *** For kids: kites instead of drones *** Wherever we are, a kite in the blue sky is a beautiful, heart-rending image. However, the lives of people who hold a string in their hands can be very different. In Afghanistan, children are afraid of clear skies because it's perfect weather not only for flying kites, but also for drones. The action "Kites inot drones" is organized for children around the world living in this fear. The action is a creative project for young people and was inspired by a true story that took place during the endless war in Afghanistan. Drone wars are more than controversial. More often than not, it's a sentence carried out without trial, on civilians in the midst of an endless war. No one checks whether the place being fired upon is definitely the one where the "terrorists" should be. In this way, we want to express our opposition to the use of modern but inaccurate tools by the armies of the world, which are responsible for the deaths of hundreds of civilians, including children. They are currently being used in wars in Yemen, Iraq, Syria, Afghanistan and many others. Children around the world should feel safe and under blue skies to do what they love most - play, including flying kites. Instead, death may await them. MAKE KITES NOT WARZwiązek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy Warszawa zaprasza na uliczne wydarzenie informacyjne i piknik w dniu 1 maja. Zaczynamy na rogu ul. Targowej i Kijowskiej o godz 12:00. Tematem naszej akcji jest zwrócenie uwagi na problem pracy śmieciowej, pracy bez prawidłowych umów o pracę, niewypłaconych pensji i dodatków za nadgodziny, niezgodnych z prawem potrąceń z pensji i braku płatnego urlopu wypoczynkowego. Przejdziemy ulicami Pragi, gdzie zjawisko niepewnej pracy jest niezwykle rozpowszechnione. Zatrzymamy się m.in. się pod licznymi sklepami Żabki, sieci w której te patologie występują niezwykle często i pozostają w wielu przypadkach bezkarne. Będziemy informować o walkach pracownicznych i sposobami obrony przed wyzyskiem i kradzieżą pensji. Na koniec spotkamy się na pikniku nad Wisłą, od strony ul. Ratuszowej przy klubie La Playa. Piknik odbędzie się od godz. 14:00. Wszystkich zapraszamy!

 • WFA
 • miesiąc
Zbierzemy się znów, jak w zeszłym roku, bo pamiętamy. Pamiętamy to, co się tu zdarzyło. Pamiętamy o tych, którzy walczyli. Pamiętamy o tych, którzy zginęli. Pamiętamy tych, którzy i które tę pamięć podtrzymywali: Marek Edelman, Jacek Kuroń, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Symcha Rotem Rathajzer ps. „Kazik”, Noemi Korsan, Chawka Raban, Julia Hartwig i wielu innych. Dla nas, jak dla Marka Edelmana, obchody rocznicy powstania w warszawskim getcie są sprawą pamięci, sprawą niezależną od sytuacji politycznej. Nie chcemy i nie możemy brać udziału w oficjalnych obchodach, zawłaszczanych przez polityków, w obchodach przeżartych pustą, narodową celebrą, z przedstawicielami głowy państwa i rządu, którego premier potrafi drugą ręką zapalić znicz hitlerowskim kolaborantom z NSZ. Dziś antysemityzm, ksenofobia i nietolerancja panoszą się w przestrzeni publicznej i zyskują poklask rządzących. Nie zamierzamy biernie się temu przyglądać. Niech nasze obchody będą znakiem społecznego sprzeciwu.


cross-posted from: https://szmer.info/post/308435 > cross-posted from: https://szmer.info/post/308434 > > > W tę niedzielę 16 kwietnia, > > > > 2 pikiety pod żabkami: na Białołęce, ul. Hemara 7, o 12:00 i kolejna o 14:00 na Wawrze ul. Skrzyneckiego 21. > > > > Ajenci nie płacą. Przybywajcie, potrzebna Wasza pomoc w walce z wyzyskiwaczami i złodziejami pensji. Dość wyzysku! Żabka, nie ujdzie ci to płazem! #ZSP

cross-postowane z: https://szmer.info/post/308061 > >Warszawski trójkąt Zagłady: pamięć budynków przy ulicy Stawki – Zofia Waślicka-Żmijewska, badaczka pamięci Holokaustu, współautorka książki „Warszawski Trójkąt Zagłady”. > > > >Co motywuje ludzi do stawiania oporu? – Paulina Górska, psycholożka społeczna, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW. > > > >Żydowski ruch oporu z perspektywy psychologicznej – Michał Bilewicz, psycholog społeczny, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW.

Równo za tydzień serdecznie zapraszamy na wesoły wiosenny koncert zespołu **Kanalizacija** (rock-jazz / alternative / garage) z nadbałtyckiej Litwy. Jest to muzyczny fenomen, w którym tuba zastępuje partie basu, saksofon wchodzi w rolę wokalisty, harmoniczne melodie wybrzmiewają ustami czterech typów, a psychodeliczne łkania gitary punktuje perkusja, która niepostrzeżenie lawiruje między lajtowym groovem, a podwójną metalową stopą. https://kanalizacija.bandcamp.com W ramach pielęgnowania wieloletniej już tradycji, lokalnego wsparcia w Chmury udzieli im wasze ulubione lokalne petit-rockowe trio **hage-o**, świeżo po premierze debiutanckiej EPki wydanej w Peleton Records. https://hage-o.bandcamp.com Plakat: Bie Bielecki Klub Chmury, 11 listopada 22 18 kwietnia, 19:00 30zł ![](https://szmer.info/pictrs/image/784cb211-55e7-4a11-93aa-927adb7820f7.png)

To najlepsza dywersja antypaństwowa o jakiej ostatnio słyszałem, zawstydziła chyba wszystkie grupy okolo"anarchistyczne" w tym kraju XDD


 • WFA
 • 2 miesiące
Iiii... akcja! 🎬 Zaczynamy nabór punktów programu do 6. edycji Kongresu Anarchistycznego. 💫 Pomysły zgłaszajcie przez formularz: https://kongresono.info/join/. 💫 Na imprezie widzimy się na ADA Puławska w długi weekend czerwcowy (8-11.06) ☀️, a na Wasze propozycje punktów programu czekamy do końca kwietnia 📢. Tematem przewodnim imprezy jest „W obliczu klęski”. Będziemy chciały rozmawiać o naszych klęskach i o tym jak sobie z nimi poradziłyśmy (bądź też nie), o klęskach, które jeszcze nie nadeszły. Naradźmy się jak działać w obliczu klęski! Jakie taktyki i strategie obierać, jakich jeszcze nie opracowałyśmy, jak czerpać z nich siły na inne życie i inny świat, gdzie klęski można przeistoczyć w (mniej niewidzialne) zwycięstwa, gdzie jeszcze klęskom można zapobiec?
10


radar wydarzeń
!radar

  miejsce, żeby wrzucać informacje o wydarzeniach.

  a najlepiej jakby były to linki nie do fejsa, tylko na radar, czyli wolnościowy serwis z wydarzeniami - https://radar.squat.net/pl

  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 4 users / week
  • 8 users / month
  • 28 users / 6 months
  • 158 subscribers
  • 323 Posts
  • 182 Comments
  • Modlog