⬛️ W niedzielę dotarła do nas informacja o kolejnej osobie zmarłej na pograniczu polsko-białoruskim. Ciało młodego mężczyzny zostało odnalezione przez aktywistów i aktywistki w okolicach Białowieży.

‼️To kolejna z wielu ofiar antyuchodźczej polityki państwa i Unii Europejskiej.

Zapora na granicy polsko - białoruskiej jest naszpikowana elektroniką, zwieńczona w pełni drutem żyletkowym i uzbrojona w około 2500 kamer. Wszystko to kosztowało rząd około 1,6 mld złotych, plus elektronika ma murze za około 332 mln złotych. Do tego należy doliczyć zakup przez Straż Graniczną dronów czy termowizji - wszystko to aby - jak pisze SG w swoich mediach społecznościowych “było bezpiecznie”.

❔️Jednak czy jest bezpiecznie?

❔️W państwie z kartonu, które wydając grube miliardy złotych stara się nas przekonać, że robi to “dla nas”?

Jedyne czego jesteśmy pewni i pewne to fakt, że osoby wciąż pokonują tę zaporę, a największym jej skutkiem są groźne połamania albo głębokie rany i kolejne traumy.

Natomiast ci najbardziej słabi i bezbronni - jak osoby starsze, chore czy dzieci - koczują w lesie po drugiej stronie, przy przęsłach muru, głodni, wyziębieni i odwodnieni.

“Nie jest niczym przyjemnym, jak dowiadujesz się, że po drugiej stronie płotu są osoby, które proszą o pomoc i buty w rozmiarze 26” - powiedziała jedna z aktywistek.

I nie jest niczym przyjemnym gdy wiesz, że nie jesteś w stanie wystarczająco pomóc i wesprzeć ludzi, których system i europejska forteca skazali na stracenie…

Myśl, że po drugiej stronie płotu są ludzie, w tym kobiety z dziećmi, którzy spędzają wiele dni w zimnym lesie, próbując znaleźć lepsze jutro - jest dla nas przytłaczajaca.

Cały czas wierzymy jednak, że nasze działania mają znaczenie - nie tylko jako pomoc humanitarna, ale przede wszystkim w wymiarze zmian politycznych - o które walczymy każdego dnia ✊️

Będąc na Podlasiu, zauważamy rownież eskalację przemocy ze strony Straży Granicznej w stosunku do osób angażujących się w działania pomocowe - zastraszanie, grożenie przemocą, wielogodzinne zatrzymania.

✔️ Dlatego zachęcamy Was do przyłączenia się do naszego wezwania #solidarnie_z_ludźmi_w_drodze

Możecie zorganizować akcję, baner, pikietę, albo po prostu wrzucić w sieć treść czy zdjęcie opatrzone tym hasztagiem👆

Dzięki temu wspólnie sprzeciwimy się kryminalizowaniu, przez państwo i system, wolności przemieszczania się oraz wszelkich przejawów pomocy, którą aktywiści i aktywistki niosą osobom w drodze!

#solidarnośćnasząbronią #noborders #destroyfortressofeurope


⬛️ On Sunday we received information about another person who died on the Polish-Belarusian border. The body of a young man was found by activists near Białowieża.

‼️This is another of the many victims of the anti-refugee policy of the state and the European Union.

The dam on the Polish-Belarusian border is packed with electronics, fully topped with razor wire and armed with about 2,500 cameras. All this cost the government about PLN 1.6 billion, plus electronics for about PLN 332 million. To this should be added the purchase of drones or thermovision by the Border Guard - all this so that - as the Border Guard writes in its social media “it was safe”.

❔️ However, is it safe?

❔️ In a cardboard country that spends billions of zlotys trying to convince us that it is doing it “for us”?

The only thing we are sure of is that people still overcome this barrier, and its greatest effect is dangerous fractures or deep wounds and subsequent traumas.

On the other hand, the most weak and defenseless - such as the elderly, the sick or children - camp out in the forest on the other side, by the spans of the wall, hungry, chilled and dehydrated.

“It’s not pleasant to find out that there are people on the other side of the fence asking for help and size 26 shoes,” said one activist.

And it’s not pleasant when you know that you are not able to help and support enough people whom the system and the European fortress condemned to execution…

The thought that on the other side of the fence there are people, including women with children, who spend many days in the cold forest trying to find a better tomorrow - is overwhelming for us.

However, we still believe that our actions matter - not only as humanitarian aid, but above all in the dimension of political changes - for which we fight every day ✊️

While in Podlasie, we also notice an escalation of violence by the Border Guard against people involved in aid activities - intimidation, threats of violence, long hours of detention.

✔️ That’s why we encourage you to join our call #solidarity_with_people_on_the_move

You can organize an action, a banner, a picket, or just post content or a photo with this hashtag online👆

Thanks to this, we will together oppose the criminalization by the state and the system of freedom of movement and all forms of help that activists bring to people on the move!

Obserwatorium graniczne
!noborder

  “Obecna sytuacja” jest wykorzystywana do pogorszenia możliwości przemieszczania się i do zwiększania nadzoru nad ludźmi. Uderza to szczególnie w “nielegalnych migrantów” oraz w osoby z pogranicza legalności.

  Grupa przewidziana do wymiany informacji na temat praktyk granicznego imperializmu Fortress Europe, ruchów migracyjnych i ruchu wsparcia dla tychże.


  Newsy dla zagranicznych przyjaciół w różnych językach wrzucajmy tutaj. W wielu miejscach informacja o tym co tu się dzieje nie dociera.


  Prosimy nie wrzucać tu memów i unikać linków do korporacji.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 8 users / month
  • 25 users / 6 months
  • 136 subscribers
  • 657 Posts
  • 454 Comments
  • Modlog