SPołeczne INfopunkty Klimatyczne
!spink
help-circle
rss
Wprowadzenie do koncepcji SPINK
pin
Społecznościowe Punkty Informacji Klimatycznej. Miejsce spotkań, uzgadniania opinii, wymiany informacji i długotrwałej pracy nad społecznościową odpowiedzią na wszechkryzys.

Pytania i odpowiedzi
pin
Zapraszam: jedno pytanie, jeden podwątek.

Jak przejść od słów do czynów
cross-posted from: https://szmer.info/post/13985 > # Silne społeczności klimatyczne. Narzędziownik ratowania świata. > **Joanna Machowska, [Fundacja Rzecz Społeczna](https://rzeczspoleczna.pl)** > > > Na tym etapie, w którym teraz jesteśmy, kluczowa jest współpraca, budowanie większego ruchu, zaangażowanie się zarówno aktywistów jak > i organizatorów społeczności do walki o lepszą przyszłość. > > Dlatego oddajemy w wasze ręce ten zestaw narzędzi i mamy nadzieję, że pomoże on w budowaniu > silnych społeczności klimatycznych.

Czytanki TePeWu | Profesor i Druid
cross-posted from: https://szmer.info/post/13471 > cross-posted from: https://szmer.info/post/13469 > > > ## Dwugłos o upadku cywilizacji przemysłowej > > > > Próbuję krótko naszkicować naszą (ludzkości) sytuację, a potem przedstawić propozycje dwóch ważnych myślicieli, którzy nadają całkiem nowy ton dyskusji o przemianach cywilizacyjnych, jakie teraz przeżywamy. > > > > Na koniec zarysowuję syntezę obu postaw, próbując "zoperacjonalizować ją" w polskim kontekście. > > > > Tekst z 2019 roku, poddany kosmetycznej redakcji w grudniu 2021. > > > >

SPINK Poznań?
Coś robimy w Poznaniu?
3

English communication thread
Here goes a shoutout to our friends from [Climate Emergency Centres Network](https://climateemergencycentre.co.uk/) whose idea inspired SPINK. Also, to make life easier for non-Polish speakers, we will try to keep English communication within this thread. --------- Currently, the most recognizable aspect of the All-Crisis is the climate catastrophe, a.k.a. global warming. We face passivity and even sabotage by government, big business, international organizations and political parties. Thus, we need to reach out with information and a call to action to those who will suffer along with us — in our neighbourhood, workplace, school, or university. This community is intended to work towards creating communal climate info-points. They will present materials showing the crisis from various perspectives (excluding those supporting capitalism, eco-fascism, and the continuation of the status quo). Groups and organizations will be available there to speak to, and various events will happen from time to time. The target group are the locals (the neighbourhood of the infopoint), but also local government and other localities. The points will be shared and co-managed by interested groups, without favouring one particular group. Management on a cooperative-anarchist basis, at least initially. Brands of institutional politics and corporatism stay out the door.

SPołeczne INfopunkty Klimatyczne
!spink

  Katastrofa klimatyczna vel globalne ocieplenie jest w tej chwili najbardziej rozpoznawalnym aspektem Wszechkryzysu.

  Wobec bierności, a wręcz sabotażu ze strony władzy państwowej, wielkiego biznesu, organizacji międzynarodowych i partii politycznych, potrzebujemy dotrzeć z informacją i wezwaniem do działania do osób, które ucierpią wraz z nami – w naszym sąsiedztwie, zakładzie pracy, szkole czy uczelni.

  Społeczność ta ma pracować na rzecz tworzenia lokalnych społecznych infopunktów klimatycznych, w których można będzie prezentować materiały pokazujące kryzys z różnych perspektyw (z wyłączeniem tych wspierających kapitalizm, ekofaszyzm i kontynuację status quo), rotacyjnie prowadzić dyżury grup i organizacji i od czasu do czasu organizować różne eventy.

  Grupą docelową są miejscowi (sąsiedztwo infopunktu), ale też samorząd i inne lokalności. Punkty będą współdzielone i współzarządzane przez zainteresowane grupy, bez faworyzowania jednej konkretnej. Zarządzanie na zasadzie kooperatystyczno-anarchistycznej, przynajmniej na początku. Brandy z zakresu polityki instytucjonalnej i korporacji zostają za drzwiami.

  Uwagi techniczne:

  • Proszę przestrzegać wątkowania i trzymać się meritum.
  • Ta społeczność będzie aktywnie moderowana.
  • Pamiętamy, że wszystkie treści są publiczne, prawda? Cały czas pamiętamy.
  • Jeśli ktoś potrzebuje półprywatnej komunikacji, szmer zapewnia wiadomości bezpośrednie. W innych przypadkach rekomendujemy DeltaChat (kontakt do Petrosa na kanenas@tepewu.pl) (niebawem powstanie grupa SPINK tamże).

  Szmery powiązane tematycznie

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 1 user / 6 months
  • 19 subscribers
  • 6 Posts
  • 10 Comments
  • Modlog