nauka, badania, szkolnictwo wyższe
!sci
help-circle
rss
Czy uczelnie dbają o prywatność i bezpieczeństwo cyfrowe?
Sprawa dotyczy uczelni niemieckich - nie mam pojęcia, jak sprawa wygląda na polskim podwórku. Artrykuł jest za paywallem, więc podsumowuję na bazie mastodona Evy Wolfangel. Dziennikarze technologiczni badali kwestie związane z cyberbezpieczeństwem na niemieckich uczelniach. Znaleźli wiele krytycznych luk bezpieczeństwa oraz prywatnych informacji, do których nie powinni mieć dostępu. Łącznie testowi poddano 73 szkoły wyższe, korzystając z umieszczonego na Wikipedii spisu niemieckich uczelni (na liście są posortowane według wielkości). Pierwotnie planowano zająć się wszystkimi 421 wymienionymi szkołami, ale już w 15 z pierwszych 73 znaleziono luki w zabezpieczeniach. W przypadku niektórych szkół - na skalę masową. Natrafiono na niezaszyfrowane hasła czy luki potencjalnie umożliwiające ataki typu ransomware. Problem masowego wycieku danych dotknął wielu uniwersytetów i dotyczył wielu aspektów. Dostępne były dane wrażliwe, m. in. dokumentacja z psychoterapii, tajne dokumenty z badań, oceny itp. Możliwość zgłaszania zaistniałych problemów była mocno utrudniona - np. Uniwersytet w Düsseldorfie nie tylko uniemożliwiał kontakt (mail dot. zgłaszania problemów z IT był nieosiągalny), ale też bagatelizował sprawę. Pomocna okazała się tutaj pomoc niezależnej osoby, która oceniła badania dziennikarzy i sama zgłosiła luki bezpieczeństwa zwracając uwagę, że na wydziale z wadliwą infrastrukturą studiuje 10000 studentów. Uniwersytecie w Tybindze z kolei umożliwiał (przez brak zabezpieczeń) uruchomienie własnego programu na serwerze (zdalne wykonanie kodu). Luka istniała przez 8 lat - zapomniano pobrać odpowiednie zabezpieczenie z dedykowanej do tego strony internetowej, zapomniano w ogóle o istnieniu tejże strony. Niewykluczone, że luka umożliwiała dostęp do systemów centralnych. W badaniach pojawiła się także kwestia "zdecentralizowanych serwerów". Wiele uczelni uznało takie rozwiązanie za mniej problematyczne. Tymczasem przestępcy wykorzystujący ransomware zwykle zaczynają właśnie od takich miejsc - w HAW Hamburg zdecentralizowany serwer również stanowił punkt wejścia. A hasła w zdecentralizowanej strukturze nie były zaszyfrowane - wystarczy użytkownik używający tego samego hasła do kilku usług, by dostać się do centralnego serwera. Interesująca była także reakcja samych szkół na zgłoszenie im zainstniałych problemów. A to jakaś uczelnia odgrażała się oskarżeniem z paragrafów o hakerstwo, a to inna prawem prasowym. Niektóre powoli przystąpiły do zamykania luk w zabezpieczeniach, inne natychmiast wyłączyły dotknięte nimi serwery. Wyższa Szkoła Trier zareagowała wzorowo - natychmiast załatała zgłoszone luki i w ciągu 2 godzin poinformowała o całej sytuacji na swojej stronie.

Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków - Instytut Pokolenia
Celem badania „Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków” było zdiagno- zowanie wielkości zjawiska samotności w polskim społeczeństwie. Zastosowanie Zrewidowanej Skali Samotności R-UCLA, która odnosi się do jakości i częstości interakcji, a tylko częściowo bezpośrednio do samotności, pozwoliło w dużym stopniu uniknąć wpływu społecznego postrzegania samotności na wyniki badań (Dołęga, 2020). Negatywne konotacje pojęcia „samotność”, rozumianego jako słabość, brak, nieszczęście, sprawiają, że w bezpośrednim pytaniu o poczucie samotności mężczyźni mniej chętnie ujawniają przeżywanie samotności. Badanie wykazało, że większość badanych odczuwa samotność – 54% z nich uzyskało wynik na Zrewidowanej Skali Samotności R-UCLA powyżej średniej dla populacji badanych (42,16). Z wyników uzyskanych na skali wynika, że to męż- czyźni doświadczają większego poczucia samotności niż kobiety: 42,99 dla męż- czyzn, 41,45 dla kobiet. Co więcej, okazuje się, że grupą doświadczającą samot- ności najczęściej są młodzi mężczyźni: 65% mężczyzn w wieku 25–34 lat oraz 57% mężczyzn do 24. roku życia uzyskało wynik na skali samotności wyższy od średniej (odpowiednio 46,09 i 47,29). Jeśli spojrzymy na miejsce zamieszkania badanych, okazuje się, że mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.) najczęściej doświadczają wysokiego pozio- mu poczucia samotności (41%); taki sam odsetek osób odczuwających samotność, ale na niskim poziomie, znajdziemy wśród mieszkańców miast średniej wielkości (100–199 tys.). Osoby żyjące w pojedynkę pod względem zarówno stanu cywilnego, jak i wielkości gospodarstwa domowego najczęściej doświadczają wysokiego poziomu poczucia samotności – dotyczy to 60% osób będących w separacji, 51% osób stanu wolnego i 45% wdów i wdowców, a wśród osób prowadzących jednoosobowe gospodar- stwo domowe odsetek takich osób sięga 45%. Badania pokazały, że znaczący wpływ na poziom poczucia samotności odczuwany przez badanych ma fakt posiadania dzieci: niemal co druga osoba nieposiadają- ca dzieci (48%) doświadcza wysokiego poziomu poczucia samotności, wśród osób posiadających co najmniej 1 dziecko odsetek ten wynosi 30%. Podobnie jak w badaniach innych populacji (The Loneliness Experiment, 2018; Cigna, 2018) również w polskim społeczeństwie wśród osób pracujących i poszu- kujących pracy jest największy odsetek (61%) tych, które doświadczają wysokiego poziomu poczucia samotności. Najczęściej brak pracy wiąże się z trudną sytuacją gospodarstwa domowego: niemal dwie trzecie osób, które oceniają ją jako bardzo trudną, doświadcza wysokiego poziomu poczucia samotności. 43 Po uwzględnieniu wyników badań obserwujemy zestawy cech, które sprzyjają niskiemu lub wyższemu poziomowi samotności. Niskie poczucie samotności odczuwają: kobiety, osoby powyżej 50. roku życia, osoby w związkach małżeń- skich, posiadające dzieci, wychowane w pełnej rodzinie, oceniające dobrze sytuację swojego gospodarstwa domowego, mieszkające w miastach średniej wielkości. Natomiast częstsze poczucie samotności występuje u mężczyzn, któ- rzy nie ukończyli 34. roku życia, osób niebędących w związku romantycznym, wychowały się w rodzinie niepełnej, nie posiadają dzieci, nie pracują zawodowo albo szukają pracy, oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego jako bardzo trudną, mieszkają w dużych miastach. Zaprezentowane wyniki badań to dopiero początek drogi do rozpoznania kwestii samotności w polskim społeczeństwie. Aby w pełni zrozumieć zjawisko, należy pogłębić obszar badawczy o nowe zmienne zarówno społeczno-demograficzne, jaki i dodatkowe wymiary dobrostanu psychicznego. Do badań należy włączyć również dane o stanie zdrowia, oceny relacji społecznych, umiejętności budowa- nia więzi społecznych. Każda z cech determinujących częstsze lub rzadsze odczu- wanie samotności powinna być pogłębiona, rozłożona na części składowe, abyśmy mogli pełniej poznać przyczyny poczucia samotności. Dzięki uznaniu samotności za stan zagrożenia dla dobra jednostki i całego społeczeństwa, przy równoczesnym poznaniu jej polskiej specyfiki, powinniśmy poszukiwać sposobu na jej elimina- cję czy choć ograniczenie. Drogi wyjścia z kryzysu samotności muszą odpowiadać cechom poszczególnych grup społecznych, ale również wpisywać się w kulturę całego społeczeństwa. Źródło: instytutpokolenia.plcross-postowane z: https://szmer.info/post/215715 >Naukowcy m.in. z USA i Wielkiej Brytanii ogłosili wyniki przełomowych badań dotyczących fuzji termojądrowej. Po raz pierwszy udało się pozyskać w praktyce czystą energię z syntezy pierwiastków. Do tej pory pozwalające na to warunki występowały tylko we wnętrzach gwiazd.cross-postowane z: https://szmer.info/post/189999 > > Tego paliwa nie jest tak dużo, jak może się nam — "wychowanym" na węglu — wydawać. To prawda, że hałdy przy elektrowniach węglowych robią imponujące wrażenie. Oczywiście w negatywnym sensie, bo są jeszcze bardziej promieniotwórcze od dobrze zaprojektowanych i zabezpieczonych składowisk wysokoaktywnych opadów promieniotwórczych! Kto nie wierzy, tego zapraszam z czułym licznikiem Geigera na Kępę Zawadowską w Warszawie lub na hałdę Elektrociepłowni Siekierki. Wynika to stąd, że hałd nikt nie zabezpiecza, a zużyte paliwo nuklearne — owszem.

> Trzeba też pamiętać, że w każdej tonie węgla jest ok. 2 gram uranu i 3-4 razy więcej toru. W polskich elektrowniach węglowych wypuszczamy więc przez komin i na hałdy setki ton uranu i toru rocznie - informuje ekspert. Dodaje, że w sumie polskie elektrownie węglowe "przetwarzają" więcej pierwiastków promieniotwórczych niż będą potrzebować elektrownie jądrowe o mocy 6 tys. MW, jakie mają powstać w Polsce do 2030 r. - Ponadto odpady z elektrowni węglowej pozostają groźne dla człowieka zawsze, bo zawierają np. rtęć, kadm czy arsen. Natomiast odpady radioaktywne z każdym rokiem stają się mniej radioaktywne, a po pewnym czasie ich radioaktywność jest mniejsza od radioaktywności rudy uranowej pierwotnie wydobytej z ziemi dla wyprodukowania paliwa jądrowego. Wówczas przestają być groźne dla ludzi - podsumowuje dyrektor NCBJ.


cross-postowane z: https://szmer.info/post/172404 > Do Sądu Okręgowego w Erfurcie wpłynęła skarga na Uniwersytet w Erfurcie za inwigilację online podczas egzaminów online. Do pozwu dołączyło się Towarzystwo Wolności Obywatelskich (GFF), argumentując, że stosowanie oprogramowania to automatycznego rozpoznawania twarzy stanowi naruszenie prywatności. Uniwersytet miał mieć też dostęp do komputera studentki - argumentowano to obawą przed oszukiwaniem podczas egzaminu. > Uniwersytet podkreśla, że użycie oprogramowania zostało skonsultowane z komisarzem ds. ochrony danych w Turyngii, zaś dane studentów zostaną usunięte po ukończeniu przez nich nauki. GFF twierdzi jednak, że dane biometryczne zostały przetworzone i przesłane do amerykańskiej firmy Amazon Web Services.

Włączone kosiarki i dmuchawy, zagrodzone wejście i dzień wolny od zajęć. Tak UP tłumi protest transpłciowych studentów
cross-postowane z: https://szmer.info/post/161448 > By najęci pracownicy mogli przez godzinę nie opuszczać wąskiego pasa zieleni przed głównym gmachem Uniwersytetu Pedagogicznego i tym samym zagłuszać grupę protestujących, potrząsano nawet drzewami. Około 50 osób zebrało się przed UP, by zamanifestować swoją niezgodę na wycofanie się uczelni z wprowadzanych udogodnień dla osób transpłciowych.

nauka, badania, szkolnictwo wyższe
!sci
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 1 user / week
  • 2 users / month
  • 12 users / 6 months
  • 93 subscribers
  • 146 Posts
  • 96 Comments
  • Modlog