Kurdî
!kurdi
help-circle
rss
 • WFA
 • 25 dni
cross-posted from: https://szmer.info/post/317622 > Ataturk powszechnie jest uważany za wielkiego reformatora, który z upadłego państwa wyznaniowe, stworzył świecką republikę, wzorującą się na Zachodzie. Mniej mówi się o jego zbrodniach na mniejszościach zamieszkujących Turcję. > > #Dersim #DersimMassacre #DersimRebellion #Kurd
2

 • WFA
 • miesiąc
cross-posted from: https://szmer.info/post/315848 > Niedzielne popołudnie spędziłyśmy wśród Turków i Kurdów na Polach Mokotowskich. > > Przybysze mogli spróbować bliskowschodnich potraw, posłuchać muzyki i zrobić latawce 🪁 > > Dzięki wielkie Warszawa dla Rojavy Kurdystan.info i pozostałym grupom za zorganizowanie pikniku! 💛❤️💚


HDP informue o około 110 osobach zatrzymanych przez służby we wtorek 25 kwietnia
Wczoraj świat obiegła informacja o tym, że tureckie służby dokonały zatrzymania ponad stu osób związanych z mediami (w tym z agencją prasową Mezopotamya, gazetą Yeni Yaşam), organizacjami prawniczymi takimi jak Stowarzyszenie Prawników na rzecz Wolności (ÖHD), działających w organizacjach społecznych lub pro-kurdyjskiej partii HDP. „Operacja służb przeprowadzona została w 21 miastach w Turcji, a dziesiątki osób, w tym dziennikarzy, polityków, prawników, artystów i aktywistów zostało zatrzymanych. Zarzuty wobec zatrzymanych są nadal niejasne ze względu na nakaz zachowania poufności w śledztwie. (…) Operacja ta jest wymierzona w wybory i wolę narodu. Jest to wyraźne zastraszenie i grożenie społeczeństwu i jego preferencjom politycznym. Nie jest przypadkiem, że osoby, które były celem ataku, to prawnicy, którzy będą chronić urny wyborcze i walczyć z bezprawiem; dziennikarze, którzy będą informować społeczeństwo, oraz politycy, którzy walczą z AKP" - podała HDP w oświadczeniu. Wybory w Turcji mają odbyć się już za nieco ponad dwa tygodnie – 14 maja. W Polsce ambasada Turcji ogłosiła wybory na daty 3-7 maja.

cross-posted from: https://szmer.info/post/313503 > ![](https://szmer.info/pictrs/image/f7adb6f9-388f-452a-87ed-2876910e8bf7.png) > > PL / ENG / KR / TR > *** > HER TIŞT JI BO AZADIYE! Wszystko dla wolności! - piknik solidarnościowy przed wyborami w Turcji > > Niedziela, 30 kwietnia > 14:00 - 19:00 > Warszawa, Pole Mokotowskie > > Przemówienie: Sibel Yiğitalp > Sibel Yiğitalp jest polityczką kurdyjskiego pochodzenia i byłą członkinią Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji z ramienia Ludowej Partii Demokratycznej (HDP, obecnie Partia Zielonej Lewicy). > > Występią: > Pervin Kaplan > Jiyan Arjin > Arad Emamgholi > > Dla dzieci: akcja „Latawce zamiast dronów” (opis poniżej) > > *** Dlaczego piknik solidarnościowy? *** > > 14 maja 2023 będzie bardzo ważnym dniem dla całej Turcji. To dzień wyborów parlamentarnych i prezydenckich, od których zależy czy Erdogan utrzyma swoją władzę. W Polsce, ambasada Turcji ogłosiła, że wybory przeprowadzone zostaną od 3 do 7 maja. W związku z tym zapraszamy was serdecznie na piknik, który jest wyrazem solidarności z turecką opozycją i społecznością kurdyjską. Naszym celem jest zjednoczenie sił i wyrażenie poparcia dla społeczeństwa walczącego o wolność i przeciwko totalitaryzmowi. > > Wierzymy, że poprzez wspólne działania możemy wywierać pozytywny wpływ na sytuację w Turcji i budować solidarność ponad granicami. Chcemy wyrazić nasze wsparcie dla tych, którzy walczą o wolność i prawa człowieka, a także opowiedzieć się przeciwko przemocy i represjom, których to zwykle doświadczają ze strony państwa. > > Piknik solidarnościowy będzie wspaniałą okazją do spotkania się, porozmawiania o wyzwaniach, jakie stoją przed Turcją i społecznością kurdyjską oraz zaprezentowania naszych działań na rzecz wspierania demokracji bezpośredniej i wolności. Chcemy, aby ten dzień wypełniony był pozytywną energią, nadzieją, tańcem, braterstwem i siostrzeństwem. > Turcja jest obecnie reżimem, w którym władza nie przestrzega podstawowych praw człowieka. Władze wprowadziły wiele ograniczeń, które dotykają nie tylko opozycję polityczną, ale również dziennikarzy, działaczki społeczne oraz mniejszości, w tym społeczność kurdyjską. Tysiące aktywistow i aktywistek prokurdyjskiej partii HDP, włączając w to jej liderów i liderki, jak Selahattin Demirtaş i Figen Yüksekdağ, pozostają w więzieniach pod sfingowanym zarzutami o prowadzenie propagandy terrorystycznej. Zarzut ten stawiany jest przez kontrolowaną przez reżim prokuraturę nie tylko politycznym aktywistom i aktywistkom, ale również osobom niezaangażowanym, które np. w mediach społecznościowych ośmielą się stawiać zarzuty rządzącym. Sama partia HDP, trzecia największa siła w tureckim parlamencie, stanęła w obliczu delegalizacji. Wszystko to ma posłużyć Erdoganowi w utrzymaniu się u władzy. Istnieje uzasadniona obawa, że dyktator może posunąć się do sfałszowania wyborów. > Walka przeciwko dyktaturze w Turcji jest walką o demokrację bezpośrednią, wolność i prawa człowieka, które są fundamentami naszych społeczeństw. Poprzez wsparcie dla ruchów opozycyjnych i organizacji społecznych, chcemy wyrażać solidarność z mieszkańcami i mieszkankami, dążącymi do zmiany sytuacji politycznej i społecznej w innym kraju. Międzynarodowa solidarność to także wsparcie dla ruchów walczących o godne warunki pracy, sprawiedliwość społeczną i równość. > > W przeddzień wyborów spotkajmy się w Warszawie na Polach Mokotowskich. Kurdowie i Kurdyjki w nadchodzących wyborach krzyczą: Her Tişt Ji Bo Azadiye! Wykrzyknijmy to razem z nimi: wszystko dla wolności! > > Zapraszają: > Warszawa Dla Rożawy > Kurdystan.info > Yeşil Sol Parti Polonya > > *** Dla dzieci: Latawce zamiast dronów *** > > Gdziekolwiek byśmy nie byli, latawiec na błękitnym niebie jest pięknym, przejmującym obrazem. Jednak życie ludzi, którzy trzymają w swoich dłoniach sznurek może być bardzo różne. W Afganistanie, dzieci boją się czystego nieba, ponieważ to idealna pogoda nie tylko na puszczanie latawców, ale również dla dronów. Akcja "Latawce zamiast dronów" jest organizowana dla dzieci na całym świecie żyjących w tym strachu. > > Akcja jest kreatywnym projektem dla młodych ludzi i została zainspirowana przez prawdziwą historię, która miała miejsce w trakcie niekończącej się wojny w Afganistanie. Wojny prowadzone przy użyciu dronów są bardziej niż kontrowersyjne. Najczęściej to wyrok wykonany bez procesu, na cywilach w trakcie niekończącej się wojny. Nikt nie sprawdza czy aby na pewno ostrzeliwane miejsce jest tym, w którym powinni znajdować się "terroryści". > > Chcemy w ten sposób wyrazić nasz sprzeciw wobec użycia przez armie świata nowoczesnych, ale nieprecyzyjnych narzędzi, które są przyczyną śmierci setek cywili, w tym dzieci. > > Obecnie są stosowane na wojnach w Jemenie, Iraku, Syrii, Afganistanie i wielu innych. > Dzieci na całym świecie powinny czuć się bezpieczne i pod błękitnym niebem robić to co lubią najbardziej - bawić się, w tym puszczać latawce. Zamiast tego może czekać ich śmierć. > > Latawce dla pokoju! Latawce zamiast dronów! Latawce przeciw przemocy! > MAKE KITES NOT WAR > > *** > ENG: > > HER TIŞT JI BO AZADIYE! Everything for freedom! Solidarity picnic ahead of Turkish elections > > Sunday, April 30 > 14:00 – 19:00 > Warsaw, Pole Mokotowskie > > Speech: Sibel Yiğitalp > Sibel Yiğitalp is a politician of Kurdish descent and a former member of the Grand National Assembly of Turkey for the People's Democratic Party (HDP, now the Green Left Party). > > Performing: > Pervin Kaplan > Jiyan Arjin > Arad Emamgholi > > For children: action "Kites not drones" (description below) > > *** Why the solidarity picnic? *** > > May 14, 2023 will be a very important day for all of Turkey. This is the day of parliamentary and presidential elections, which will determine whether Erdogan will maintain his power. In Poland, the Turkish embassy has announced that the elections will be held from May 3 to 7. Accordingly, you are warmly invited to a picnic in solidarity with the Turkish opposition and the Kurdish community. Our goal is to unite efforts and express support for a society fighting for freedom and against totalitarianism. > We believe that through collective action we can make a positive impact on the situation in Turkey and build solidarity across borders. We want to express our support for those who are fighting for freedom and human rights, and to speak out against the violence and repression they usually face from the state. > The solidarity picnic will be a great opportunity to come together, talk about the challenges facing Turkey and the Kurdish community, and showcase our work in support of direct democracy and freedom. We want this day to be filled with positive energy, hope, dancing, brotherhood and sisterhood. > Turkey is currently a regime where the authorities do not respect the basic human rights. The authorities have imposed many restrictions that affect not only the political opposition, but also journalists, social activists and minorities, including the Kurdish community. Thousands of activists of the pro-Kurdish HDP party, including its leaders such as Selahattin Demirtaş and Figen Yüksekdağ, remain in prison on trumped-up charges of conducting terrorist propaganda. This charge is brought by the regime-controlled prosecutor's office not only against political activists, but also against non-aligned individuals who, for example, dare to make accusations against those in power on social media. The HDP party itself, the third-largest political force in the Turkish parliament, has faced banning. All of this is intended to serve Erdogan's purpose in staying in power. There is a legitimate fear that the dictator may go so far as to falsify elections. > The fight against dictatorship in Turkey is a fight for direct democracy, freedom and human rights, which are the foundations of our societies. By supporting opposition movements and social movements, we can express solidarity with the people striving to change the political and social situation in the other country. International solidarity is also support for movements fighting for decent working conditions, social justice and equality. > On the eve of the elections, let's meet in Warsaw at Pole Mokotowskie. Kurds in the upcoming elections shout: Her Tişt Ji Bo Azadiye! Let's shout it with them: everything for freedom! > > Invite: > Warszawa Dla Rożawy > Kurdystan.info > Yeşil Sol Parti Polonya > > *** For kids: kites instead of drones *** > Wherever we are, a kite in the blue sky is a beautiful, heart-rending image. However, the lives of people who hold a string in their hands can be very different. In Afghanistan, children are afraid of clear skies because it's perfect weather not only for flying kites, but also for drones. The action "Kites inot drones" is organized for children around the world living in this fear. > The action is a creative project for young people and was inspired by a true story that took place during the endless war in Afghanistan. Drone wars are more than controversial. More often than not, it's a sentence carried out without trial, on civilians in the midst of an endless war. No one checks whether the place being fired upon is definitely the one where the "terrorists" should be. > In this way, we want to express our opposition to the use of modern but inaccurate tools by the armies of the world, which are responsible for the deaths of hundreds of civilians, including children. They are currently being used in wars in Yemen, Iraq, Syria, Afghanistan and many others. > Children around the world should feel safe and under blue skies to do what they love most - play, including flying kites. Instead, death may await them. > MAKE KITES NOT WAR • WFA
 • 2 miesiące
10 lat YPJ
10 lat temu w Rojavie, powołano Kobiece Jednostki Obrony (YPJ) Wchodzą one w skład SDF (Syrian Defence Forces), składają się tylko i wyłącznie z osób kobiecych, które w ten sposób udowadniają, że potrafią walczyć bez pomocy mężczyzn. W 2014 roku, uratowały tysiące Jazydów przed ISIS, przy bierności Irackiego Kurdystanu i broniły miasta Kobanê. #JinJiyanAzadi #WomenLifeFreedom #RiseUpForRojava #BijiRojava #YPJ
10
10 lat YPJ
 • WFA
 • 2 miesiące

 • WFA
 • 2 miesiące
#WorldAfrinDay ustanowiono 5 lat temu, gdy Turcja zagarnęła znajdujące się w północnej Syrii miasto. Od tamtej pory, tureccy okupanci prześladują ludność kurdyjską i syryjską, przy milczeniu NATO, pomimo raportów ONZ na temat łamania praw człowieka.
4
World Afrin Day
 • WFA
 • 2 miesiące

 • WFA
 • 2 miesiące
cross-posted from: https://szmer.info/post/294651 > 15.03.2018 roku, Anna Campbell (Hêlîn Qereçox), bojowniczka YPJ (Kobiece Jednostki Obrony) poległa w walce z tureckim najeźdźcą. > > Oddała życie walcząc za rewolucję społeczną, która ma miejsce w Rojavie. > > Rest in power! ✊
3 • harc
 • 3 miesiące
Jak pisze na swoim fejku kurdystan.info; >Po raz pierwszy od dłuższego czasu Turcja otworzyła tamy na Eufracie dzięki czemu woda zapełniła koryta wyschniętych rzek Rożawy (na zdjęciach woda płynącą rzeką Chabur). Niestety pojawiają się informacje, że zrzut wody ma charakter awaryjny i wynika z niebezpieczeństwa zawalenia się zapory Atatürka w wyniku zniszczeń powstałych po trzęsieniu ziemi. ![](https://szmer.info/pictrs/image/485854a3-fe37-43ed-b121-3b54ca148767.jpeg) ![](https://szmer.info/pictrs/image/d83832ed-30ca-42ba-a542-12f3df074a10.jpeg) ![](https://szmer.info/pictrs/image/c254a3f3-1821-453a-b1ab-307a283d6e66.jpeg)

 • WFA
 • 3 miesiące
cross-posted from: https://szmer.info/post/263825 > cross-posted from: https://szmer.info/post/263824 > > > 15.02.1999 roku, Abdullah Öcalan, politolog, twórca Partii Pracujących Kurdystanu i teoretyk demokratycznego konfederalizmu, został schwytany w Kenii przez siły specjalne Turcji, Izraela i USA. > > > > Do dnia dzisiejszego, odsiaduje dożywocie w więzieniu Imrali, na morzu Marmala. Aktualnie, władze tureckie utrudniają mu kontakt ze światem zewnętrznym. > > > > #FreeÖcalan
6

Protestujący skandowali i zrzucali z balkonu dokumenty. Z relacji europosłów wynika, że była to grupa Kurdów, która domaga się uwolnienia przez tureckie władze aktywisty politycznego Abdullaha Ocalana. Kurdowie w tej sprawie od lat prowadzą stały protest przed budynkiem europarlamentu.

 • harc
 • 4 miesiące
Jak informuje kurdystan.info na swoim fejku; >Spływają kolejne informacje o zniszczeniach i ofiarach potężnego trzęsienia ziemi jakie nawiedziło Turcję i Syrię. Jego epicentrum znajdowało się w mieście Dîlok (turecka nazwa Gaziantep) znajdującym się w pobliżu granicy z Syrią. > >W samej Syrii zginęło ponad 1100 osób, przy czym najbardziej dotknięte są obszary będące pod kontrolą reżimu w Damaszku oraz protureckich islamskich milicji m.in okupowana kurdyjska enklawa Afrin. Na terenach Autonomicznej Administracji Północno-Wschodniej Syrii (Rożawy) zginąć miało 6 osób (głównie w kurdyjskiej dzielnicy Aleppo Sheikh Maqsoud), a ponad 50 osób odniosło rany. Duże są natomiast straty materialne, szczególnie dotkliwe w regionie Shahba, w którym od lat koczują w obozach uciekinierzy z Afrin. > >O wiele gorzej sytuacja wygląda natomiast w Północnym Kurdystanie. Znacząca część rejonów dotkniętych żywiołem w południowo-wschodniej Turcji to tereny zamieszkałe przez Kurdów i Kurdyjki. Lokalne źródła podają, że ofiar śmiertelnych jest już ponad 3 tys., a ponad 20 tys. odniosło obrażenia. Zniszczeniu miało ulec prawie 6 tysięcy budynków. W obawie przed wstrząsami wtórnymi i zawaleniem się budynków w wielu miastach ludzie spędzili noc na zewnątrz. > >Kurdyjskie organizacje humanitarne proszą o pilne wsparcie finansowe. W komentarzu podajemy link do sprawdzonej organizacji niosącej pomoc. > >Zdjęcie za ANFnews Zbiórka funduszy: https://www.facebook.com/donate/922064542471049/ >Dzisiaj, 6 lutego, w dzielnicy Pazarcik w mieście Mara ş w Północnym Kurdystanie doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,8 w powiecie Pazarcik. Następnie nastąpiło drugie trzęsienie ziemi o sile 6,4 w dystrykcie Nurdagi w Dilok i trzecie trzęsienie ziemi o sile 6,5 w dystrykcie Islahiye w Dilok. > >Te silne trzęsienia ziemi dotknęły głównie miasta Amed, Malatya, Urfa, Semsur, Dilok i wiele innych obszarów północnego Kurdystanu, miasta Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye i Kayseri w Turcji oraz obszary Cizre, Eufratu i Shehby w północnej i wschodniej Syrii. Trzęsienie ziemi dotknęło również okolicznych krajów. W wyniku trzęsienia ziemi setki obywateli straciło życie, a tysiące osób zostało rannych. Tysiące ludzi wciąż są pod gruzami. Wiele domów i budynków uległo zniszczeniu, a warunki zimowe utrudniają działania ratunkowe. > >Jako kurdyjskie czerwone słońce wyrażamy głęboki żal dla tych, którzy stracili życie w wyniku trzęsienia ziemi. Zgodnie z naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością nasza organizacja zdecydowała się jak najszybciej wysłać pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Kurdyjskie czerwone słońce tylko zbiera pomoc finansową i wkrótce spotka się z rodzinami, które pilnie potrzebują pomocy. > >Na tej podstawie apelujemy do Kurdów i wszystkich naszych przyjaciół w Europie i za granicą o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi poprzez Kurdyjskie Czerwone Słońce (Szwecja).

>Jak informuje Shafaq News Rząd Autonomii Kurdyjskiej w Iraku (KRG) wysłał misję medyczną do Turcji i Syrii po tym jak trzęsienie ziemi o sile 7,8, zabiło tam ponad 1600 osób i powaliło wiele budynków w obu krajach. > >"W solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi, poleciłem organom rządowym, Ministerstwu Zdrowia i Fundacji Charytatywnej Barzaniego, aby współpracowały z Czerwonym Półksiężycem i pomagały w działaniach ratunkowych w Turcji i Syrii" - napisał na Twitterze premier Masrour Barzani. > >"Na razie zorganizowano trzy zespoły ratownicze wspierane przez 25 karetek" - dodał.

cross-postowane z: https://szmer.info/post/259106 > ( po kliknięciu w ustawienia są angielskie, niemieckie, francuskie i hiszpańskie napisy)
5 • 0 users online
 • 1 user / day
 • 1 user / week
 • 3 users / month
 • 14 users / 6 months
 • 88 subscribers
 • 328 Posts
 • 130 Comments
 • Modlog